Archman Story ไร้สาระ ตอนที่ 1

posted on 28 Sep 2010 10:11 by hulazaza

เรื่อง : Archman Story

ตัวเดินเรื่องหลักๆก็เอามาจากภาพคนในงานสถาปัตยกรรม

ที่ไม่ต้องมีรายละเอียดมาก (+ขี้เกียจ) ดัดแปลงนิดๆหน่อยๆ แล้วถ่ายรูปกับมือถือ

เอาลงคอม (ถ้าใช้สแกนเนอร์คงดูดีกว่านี้)

 

แล้วจะเอามาลงใหม่เรื่อยๆนะครับ :P

 

 

edit @ 13 Oct 2010 23:18:36 by Diar'z

edit @ 13 Oct 2010 23:19:19 by Diar'z

Comment

Comment:

Tweet